Zamówienie sprzętu:

Zleceniobiorca
„BASTET” Tadeusz, Barbara, Michał Matonia Spółka Jawna
ul. Biskupa Nankera 190,
41-949 Piekary Śląskie
NIP: 4980262253 ; tel. 601-98-77- 42
Zamawiający
Usługa
Osoba kontaktowa
Płatność
captcha
Warunki zamówienia
  1. Do obowiązków Zleceniobiorcy należy świadczenie robót z użyciem żurawia poprzez pracę operatora na jednostce sprzętowej.
  2. Do obowiązków Zleceniodawcy należy kierowanie pracami prowadzonymi z użyciem żurawia i nadzór nad ich przebiegiem, poprzez upoważnioną osobę posiadającą kwalifikacje stosowne do charakteru wykonywanych robót, prowadzonych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz projektem organizacji pracy a także przygotowanie miejsca pracy żurawia, przeszkolenie operatorów oraz potwierdzenie wykonania pracy w stosownych dokumentach.
  3. Zleceniodawca oświadcza, że posiada wymagane uzgodnienia dotyczące dojazdu żurawia na stanowisko pracy (od drogi publicznej) i ponosi konsekwencje ewentualnych uszkodzeń terenu spowodowanych przejazdem i normalną pracą sprzętu.
  4. W przypadku garażowania żurawia na terenie Zleceniodawcy, jest on odpowiedzialny za właściwe zabezpieczenie żurawia przed dewastacją i kradzieżą.
  5. Zleceniodawca oświadcza, że w miejscu ustawienia żurawia nie ma wykopów, studzienek, podziemnych kanałów i skarp, a także napowietrznych linii energetycznych oraz innych przeszkód powodujących zagrożenie w pracy żurawia a do miejsca pracy żurawia istnieje bezpieczny dojazd.
  6. Zleceniodawca zapewnia podczas w/w prac wykwalifikowaną kadrę specjalistów: hakowych-sygnalistów oraz osoby uprawnione do nadzorowania przebiegu pracy. W przypadku braku w/w osób, Zleceniobiorca zapewni usługę hakowych-sygnalistów - usługa dodatkowa.
  7. Zleceniodawca wraz z zamówieniem prześle faksem / e-mailem aktualny KRS lub zaświadczenie o działalności gospodarczej.
  8. W przypadku rezygnacji z zamówionego żurawia w dniu wykonania usługi obciążenie wyniesie 50% stawki dziennej.
  9. Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez swojego podpisu.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com